×
Alternate Text
هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت نتیجه ی آمادگی , سخت کوشی و درس آموزی از شکست است
"الین پاول"
تربت حیدریه - شهرک ولی عصر

info@iautorbat.ac.ir
051352294950-60
فرم های دانشجویی
عنوان دسته دانلود فایل
فایل راهنما فرمهای دانشجویی , فرمهای دانشجویان دکترا
فرم تایید مقاله تشویقی دانشجویان دکتری فرمهای دانشجویی , فرمهای دانشجویان دکترا
فرم تایید مقاله برای تسویه حساب دانشجویان دکتری فرمهای دانشجویی , فرمهای دانشجویان دکترا
فرم تایید انجام اصلاحات رساله دکتری تخصصی فرمهای دانشجویی , فرمهای دانشجویان دکترا
صورتجلسه دفاع نهایی برای ورودیهای 95و بعد فرمهای دانشجویی , فرمهای دانشجویان دکترا
صورتجلسه دفاع نهایی برای ورودیهای قبل از 95 فرمهای دانشجویی , فرمهای دانشجویان دکترا
فرم اعلام زمان و مکان دفاع از رساله دکتری تخصصی فرمهای دانشجویی , فرمهای دانشجویان دکترا
فرم تایید انجام اصلاحات رساله پیش از دفاع نهایی فرمهای دانشجویی , فرمهای دانشجویان دکترا
صدور مجوز دفاع نهایی توسط داور خارجی فرمهای دانشجویی , فرمهای دانشجویان دکترا
فرم تایید مقاله برای صدور مجوز دفاع نهایی فرمهای دانشجویی , فرمهای دانشجویان دکترا